आपाली मातृभाषा हि ज्ञानभाषा व्हावी हि मनात एक प्रामाणिक आशा आहे. मराठी जर ज्ञान भाषा व्हावी असे वाटत असेल तर मराठी माहिती स्रोत वाढले पाहिजेत.

सद्य स्थिती अनेक मराठी डिजिटल स्रोत उपप्लब्ध आहेत मात्र त्यांची संख्या इतर इंग्रजी स्रोता पेक्षा कमी आहे . त्यामुळे आम्ही यात खारीचा वाटा म्हणूस सुरवात केली आहे.